Privacy verklaring

1) Algemeen

Dit is de privacyverklaring van het VK Tegelwippen.

Het VK Tegelwippen wordt georganiseerd door het Departement Omgeving en Breekijzer vzw met ondersteuning van activatiebureau Frank Lee, dat het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen heeft bedacht en uitgewerkt. Het doel van het VK Tegelwippen is zoveel mogelijk te ontharden en te vergroenen.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe het VK Tegelwippen omgaat met de persoonsgegevens die je invult en verstrekt in het kader van het VK Tegelwippen op de website www.vk-tegelwippen.be. VK Tegelwippen neemt je privacy serieus en alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VK Tegelwippen gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met je gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijken voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn:

Departement Omgeving
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20 (bus 8)
1000 Brussel, België
Telefoon: 02 553 80 11
E-mail: omgeving@vlaanderen.be
Website: http://www.omgevingvlaanderen.be
KBO-nummer: 0316.380.841 (ondernemingsnummer van de Vlaamse Overheid)

EN

Breekijzer vzw,
Dok-Noord 4C 102,
9000 Gent, België
Website: www.breekijzer.be
KBO-nummer: 0771 683 795

Departement Omgeving en Breekijzer treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG.

2) Welke persoonsgegevens worden verwerkt op/via de website van het VK Tegelwippen?

Bij het opgeven van het aantal gewipte tegels verwerken we volgende (persoons)gegevens:

 • Naam
 • Stad/gemeente
 • E-mailadres
 • Aantal gewipte tegels
 • Foto van de ontharde oppervlakte
 • Hoedanigheid (Ik geef tegels op als burger/voor een overheid/voor een vereniging of bedrijf/andere)

Door het bezoek aan deze website worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adressen
 • Cookies

 

3) Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • uitvoering van de campagne VK Tegelwippen;
 • aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen omtrent deze campagne;
 • afhandeling van aangevraagde informatie;
 • uitnodigen voor presentaties en bijeenkomsten;
 • verwerken van feedback;
 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • het verbeteren van de website;
 • het verzamelen van contactgegevens voor de nieuwsbrief van het VK tegelwippen;
 • het versturen van de nieuwsbrief VK Tegelwippen;
 • om berichten op social media te kunnen plaatsen en lezen (vanaf lancering);
 • om contact te onderhouden;
 • beveiliging en verbetering van de online kanalen van het VK Tegelwippen;
 • bijhouden van administratie

4) Met welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt in uitvoering van een taak van algemeen belang dat aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken is toegekend of op basis van jouw toestemming en/of op grond van een gerechtvaardigd belang van het VK Tegelwippen of van een derde. Het kan ook zijn dat het VK Tegelwippen de persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De taak van algemeen belang

Het VK Tegelwippen vindt plaats in het kader van het project ‘De Koerknal – explosie van de onthardingscultuur in Vlaanderen’ dat wordt uitgevoerd door Breekijzer vzw. Dit project draagt bij tot de realisatie van de operationele doelstellingen uit de beleidsnota Omgeving 2019-2024 en de beleidsnota Klimaat 2019-2024. Het project sluit aan bij en geeft concreet mee uitvoering aan de strategisch overkoepelende omgevingsdoelstelling, met name ‘Een omgevingsbeleid voor en met betrokkenheid van burger en maatschappij, met het oog op het verhogen van het maatschappelijk draagvlak’ uit de Beleidsnota Omgeving 2019-2024. Het project is eveneens complementair aan Vlaamse beleidsinitiatieven, namelijk de Blue Deal en het Vlaams Lokaal Energie en Klimaatpact.

In die zin kadert de verwerking van persoonsgegevens door Departement Omgeving en Breekijzer vzw binnen de uitvoering van een taak van algemeen belang die is opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijken.

Toestemming

Bij het invoeren van het aantal gewipte tegels vragen we jouw toestemming om bepaalde gegevens te delen:

 • Mijn foto’s mogen gebruikt worden voor digitale communicatie van het VK Tegelwippen (nieuwsbrief, Facebook, Instagram, website).
 • Mijn contactgegevens mogen gebruikt worden om mij te informeren over het VK Tegelwippen. (nieuwsbrief, afmelden kan onderaan in de footer van de nieuwsbrief)
 • Mijn gegevens mogen gedeeld worden met mijn gemeente voor eigen initiatieven binnen deze campagne (bv. extra prijzen, ophaling steenpuin).

Bepaalde steden en gemeenten wensen bijkomende eigen intitiatieven te nemen om hun inwoners, verenigingen, bedrijven, … aan te moedigen om tegels te wippen. Er zijn gemeenten die bv. willen zorgen voor een tegeltaxi / ophaaldienst voor steenpuin om het burgers makkelijker te maken en de drempel om tegels uit te breken te verlagen of bv. zelf een prijs willen uitreiken aan de straat waar de meeste tegels worden uitgebroken. De steden en gemeenten die in het kader van dergelijke intiatieven de contactgegevens van de deelnemende inwoners van hun stad of gemeente wensen te ontvangen dienen daartoe een verzoek te richten aan info@vk-tegelwippen.be.

Departement Omgeving gaat na of jouw gegevens mogen worden doorgegeven in het kader van de intitiatieven georganiseerd door jouw lokaal bestuur. Indien dit het geval is wordt er met het betrokken bestuur een protocol voor gegevensuitwisseling afgesloten. Heb jij je toestemming gegeven dan maken we je e-mailadres over aan jouw stad of gemeente zodat zij met jou contact kunnen opnenem in het kader van het door hen georganiseerde initiatief.

Je kan op elk moment je toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@vk-tegelwippen.be. Wanneer je jouw toestemming intrekt, moeten we alle verwerkingen die op jouw toestemming berusten, stopzetten. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming vóór de intrekking.

Het gerechtvaardigd belang

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP adressen en ‘cookies’ om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen.

Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid https://vk-tegelwippen.be/cookiebeleid/

5) Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden, om te voldoen aan wet- en regelgeving en voor archivering.

De persoonsgegevens vanuit het aanmeldformulier voor gemeenten en het formulier voor het opgeven van gewipte tegels worden niet langer dan de duur van de campagne bewaard, uiterlijk tot en met 31 oktober 2023.

6) Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld als dat noodzakelijk is voor de hierboven bij punt 3 genoemde doeleinden.

Wanneer jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er onder meer door middel van een overeenkomst voor gezorgd dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verder worden de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

7) Beveiliging

VK Tegelwippen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking. Zo zorgt VK Tegelwippen dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en beveiligt VK Tegelwippen haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

8) Doorgifte naar landen buiten de EER

VK Tegelwippen kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EER of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden, zoals in de Verenigde Staten. In dat geval zal VK Tegelwippen zorgen voor passende waarborgen in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

9) Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je contact opnemen via dpo@omgevingvlaanderen.be.

Inzage, correctie en verwijdering

Je kunt navragen welke persoonlijke informatie VK Tegelwippen over je heeft. Als deze informatie niet klopt, kun je vragen om deze aan te passen of te verwijderen.

Bezwaar/toestemming intrekken

Als we je gegevens hebben gekregen op basis van jouw toestemming, dan kun je deze toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@vk-tegelwippen.be. In iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, is onderaan een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beperking van de verwerking

Als je daarvoor gegronde redenen hebt, kun je een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, VK Tegelwippen jouw gegevens niet meer nodig heeft of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door het Departement Omgeving en of Breekijzer vzw.

Overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kan verstrekken. Je hebt dit recht als je ons toestemming had gegeven om je gegevens te verwerken en als deze verwerking geautomatiseerd heeft plaatsgevonden.

Klacht

Als je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door VK Tegelwippen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Maar je kunt ook eerst met VK Tegelwippen contact opnemen als je een klacht hebt via dpo@omgevingvlaanderen.be.

10) Links naar andere websites

De website van het VK Tegelwippen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, die andere privacyverklaringen hebben. VK Tegelwippen is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via andere websites zijn verzameld.

VK Tegelwippen is ook niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud op dergelijke websites. Bekijk de privacyverklaringen op de betreffende websites.

VK Tegelwippen is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) de websites waarnaar gelinkt wordt.

11) Wijzigingen

VK Tegelwippen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check het daarom regelmatig.

12) Contactgegevens

Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

DPO van Departement Omgeving
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20 (bus 8)
1000 Brussel, België
dpo@omgevingvlaanderen.be

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 20 maart 2023

Tegelteller

Tegels gewipt in vlaanderen